Etik

SEKRETESS

Vi är strikt konfidentiella med uppgifter som kommer till vår kännedom i samband med våra uppdrag. Handlingar och dokument förvaras på ett säkert sätt.

INTEGRITET

Vi lämnar inga upplysningar om en kandidat innan vi har fått medgivande från honom/henne. Vi värnar om kandidatens integritet.

Vår integritetspolicy

OFF-LIMITS

Vi rekryterar naturligtvis inte från våra klientföretag. Med klientföretag menar vi normalt den juridiska person som vi har haft uppdrag för, eller en division inom en större koncern. Det avgörande är, huruvida vi har fått en ökad insyn och kunskap i en division eller ett företag som en följd av vårt arbete. Vilka områden som är off-limits definieras vid uppdragets start. Vi rekryterar aldrig våra kandidater som vi själva tillsatt så länge de är anställda hos vår uppdragsgivare.